MAHATMA GANDHI UNIVERSITY
KOTTAYAM, KERALA, INDIA.
     
dÖißAáµ: 2020 ÕV×çJAáU ØVÕîµÜÞÖÞÜ ØíçÉÞ¿íØí §Õaí ÜßØíxßW ÈßKᢠÄB{áæ¿ çµÞç{¼áµZ dÉÄßÈßÇàµøßAáK §È¢ 01/03/2020 Èá ÎáXÉÞÏß æØܵí¿í æºçÏîIÄÞÃí. §dɵÞø¢ çµÞç{¼í æÄøæE¿áAáKå§ÈB{ßçÜAá ÎÞdÄçÎ 2020_21 ¥AÞÆÎßµ ÕV×¢ dÉçÕÖÈ¢ È¿JáKÄßÈá ØÞÇßAáµÏáUâ.
Login

User Id :
Password :
Security Code :  Reload Security Code
Retrieve Password