MAHATMA GANDHI UNIVERSITY
KOTTAYAM, KERALA, INDIA.
     
®¢ ¼ß ÌßøáÆ ¯µ¼Þܵ¢: ³YèÜX ø¼ßØíçd¿×X 28/07/2020 Èá 2.00 Éß ®¢ Èá ¦ø¢ÍßAáKÄÞÃí. ®ÜïÞ çµÞç{¼áµ{ᢠÄB{áæ¿ çµÞç{¼í ÉÞÈÜßW ÈWµßÏßGáU çdÉÞd·ÞÎáµZ ®ÜïÞ¢ ÄæKåµãÄcÎÞæÃKáùMá ÕøáçJIÄÞÃí. ØàxáµZ ÉßKà¿í ¥ÉíçÁxí æºÏîáKÄÞÏßøßAá¢. çdÉÞd·ÞÎáµZ ÎÞdÄ¢ ÉøßçÖÞÇߺîí ®æLCßÜᢠÎÞx¢ ©æICßW ©¿X ÄæK ùßçMÞVGí æºçÏîIÄÞÃí.
Reset Password
User Id :
Email Id :
Principal Mobile Number :
     HOME